Krkonošské centrum environ-mentálního vzdělávání (KCEV)

Krkonošské centrum environ-mentálního vzdělávání (KCEV)

23. 9. 2014

Základním architektonickým konceptem je návrh ekologického objektu, který by sám o sobě sloužil jako učební pomůcka k praktické ekologické výuce a jako příklad šetrného přístupu při využívání krajiny. Objekt Krkonošského centra environmentálního vzdělávání (KCEV) ve Vrchlabí je navržen do městského parku před správní budovu KRNAP. V minulosti byl hlavní dominantou místa zámek. Nástavbou pater na utilitární hospodářskou budovu na hranici parku a její úpravou na administrativní budovu správy KRNAP došlo k porušení tohoto základního vztahu. V současné době tedy stojí v parku dvě dominantní budovy - správní budova a zámek. Stavět do tohoto prostoru třetí výrazný objekt by nebylo vhodným řešením situace. (V budoucnu by naopak mohlo dojít k úpravě stávající budovy správy KRNAP tak, aby dominantní úlohu opět převzal pouze zámek). Navrhujeme tedy nový objekt KCEV schovat do terénu jeho částečným zapuštěním. Budova se tak stane krajinou-domem vyrůstajícím z krajiny přírodní. Střecha objektu bude omezeně přístupným zatravněným terénem.

Tvar střechy budovy je odvozen od krajiny Krkonoš a slouží jako abstraktní model pro pochopení její topografie. Jednotlivé sklony a úhly střechy mají svůj přírodní protějšek a jsou názornou ukázkou sil, které formovaly Krkonoše. Budovu KCEV si můžeme představit jako kámen z Krkonoš, na který v průběhu času působily stejné erozní síly jako na celé krkonošské pohoří. Protože sklony střechy KCEV jsou určeny vektory topografie Krkonoš - hřebeny, úbočími, stržemi nebo údolím řek - mělo by být prokazatelné, že se budova „narodila“ právě v Krkonoších. Pro lepší seznámení s topografií hor budou hrany střechy v exteriéru i interiéru popsány.

Budova je odsazena 5,5 m od správní budovy KRNAP. Vzniklý meziprostor slouží jako nástupní platforma do objektu KCEV. Atmosféru veřejného prostoru dokresluje boční stěna navržená z průsvitných nebo průhledných skel podle povahy osvětlovaných provozů. Skrz průhledy přes skleněnou stěnu je možné sledovat ruch v budově a nepřímo se tak účastnit programu, který se v ní odehrává.

KCEV by se mělo stát místem osvěty a diskusí nad ekologickou problematikou, mělo by sloužit k pořádání veřejných přednášek a konferencí a zároveň by mělo být místem pro vzdělávání a výchovu dětí a mládeže, která tak získá hlubší ekologické povědomí a respekt k přírodním hodnotám. Pro tyto účely budova obsahuje přednáškový sál pro 76 osob, výukový sál (třídu) pro 30 osob, výstavní prostory, laboratoř ekologického programu pro 16 osob, garážová stání pro 10 automobilů, stání pro 15 kol (navíc dalších 30 ve venkovních stojanech), technické prostory, skladové prostory, sociální zařízení, kuchyňku pro přípravu nápojů, šatnu a recepci. Třídu lze v případě potřeby propojit do jednoho celku s přednáškovým sálem a výstavním prostorem. Objekt centra tedy lze univerzálně využívat jako jednotlivé prostory nebo jako jeden celek (například při konferenci).

Objekt bude energeticky nenáročný a měl by vyjadřovat filosofii správy parku o ochraně a využívání krajiny. Pro vytápění budovy bude využito tepelné čerpadlo. Hlavní nosné konstrukce a stěny podzemní části jsou z přírodního pohledového betonu. Vnitřní dělící příčky a nábytek jsou ze dřeva.

Jednotlivé kusy mobiliáře jsou navrženy tak, aby mohly být snadno umístěny ve skladových prostorech KCEV. Mobiliář vychází z architektonického konceptu budovy a je příkladem jak šetrně zacházet s materiály. Mobiliář je navržen z překližkových desek takovým způsobem, aby při jeho výrobě nevznikal odpadní materiál.

Místo: Vrchlabí, Česká republika
Klient: Správa Krkonošského národního parku
Autor: Petr Hajek Architekti, www.hajekarchitekti.cz
Hlavní architekt: doc. Ing. Mgr. akad. arch. Petr Hájek
Fotografie: Benedikt Markel

Použitá svítidla
Front Light ↗
X26↗
Tecnica↗
iPro↗