VELEHRAD Bazilika, Velehradské muzeum a Muzeum bible, lapidárium

8. 7. 2014

Panorama Velehradu upoutá naši pozornost zejména při pohledu od Starého Města. Dominují mu dvě vysoké věže s bazilikou s rozlehlým komplexem klášterních budov. Velehradský klášter je první cisterciácký klášter založený na Moravě, jehož nejvýznamnější součástí je bazilika Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje, která patří mezi nejnavštěvovanější poutní místa v České republice.

Bazilika

Původní románsko - gotická bazilikální stavba byla devadesát devět metrů dlouhá a rozkládala se na půdorysu latinského kříže, jehož východní stranu uzavírala pětice apsid. V této podobě se však kostel do dnešních dnů nedochoval. Od vypuknutí husitských válek chátral, a k jeho obnově došlo až ve druhé polovině 16. století. Bazilika ztratila středověký vzhled po požáru, který zachvátil klášter v roce 1681. V důsledku této pohromy byl kostel zásadně přestavěn. Z transeptu lodí byla odstraněna sto metrů vysoká renesanční věž a byla nahrazena barokní kupolí s lucernou. Stavba byla zkrácena o chrámové průčelí s románským portálem a nahrazena novým, nad kterým se tyčí dvě věže. Boční lodě baziliky byly přezděny příčkami s pilastry, čímž vzniklo čtrnáct samostatných postranních kaplí, z nichž deset je opatřeno oltáři s kryptami pod podlahou. Ve třinácti metrech nad úrovní dlažby obíhá obvod baziliky římsa, kterou bylo výhodné využít pro realizaci osvětlení. Na římse jsou instalována jak směrová svítidla pro základní osvětlení, tak i světlomety pro osvětlení klenby a kupole. Další svítidla jsou instalována zejména na římsách v bočních kaplích. Zvláštní pozornost je věnována osvětlení hlavního oltáře s oltářním obrazem. Všechny osvětlovací soustavy jsou ovládány z dotykového panelu, který je součástí inteligentního řídicího systému. Tento systém integruje skupiny svítidel, které jsou začleněny do několika světelných scén pro potřeby bohoslužeb, koncertů nebo pro turistické prohlídky. Řídicí systém umožňuje automatické vyvolávání světelných scén, které jsou v něm naprogramovány, a rovněž slouží pro získání zpětné informace o úrovni svícení v jednotlivých světelných obvodech a světelných scénách.

Velehradské muzeum a Muzeum bible

V historické konírně velehradského kláštera byla v roce 2013 otevřena dvě nová muzea. V přízemí se nachází Velehradské muzeum a o patro výše je Muzeum bible. Muzea vznikla v rámci projektu „Velehrad – centrum kulturního dialogu východu a západu“. Stálá expozice ve Velehradském muzeu poukazuje na historii Velehradu na křižovatkách evropských dějin. Muzeum bible nabízí návštěvníkům zajímavosti z historie bible od jejího vzniku až do současnosti. Obě expozice jsou osvětlovány směrovými svítidly s vlastní regulací světelného toku a LED svítidly ve vitrínách, která jsou rovněž stmívatelná.

Lapidárium

Expozice se nachází v prostorech pod bazilikou a navazuje na expozici historie ve Velehradském muzeu. Je zde možné obdivovat část dochované architektury původní románské baziliky, která je sama o sobě velice ceněným exponátem. Dále mohou návštěvníci v lapidáriu shlédnout zdobené portály, hlavice sloupů, svorníků, klenební žebra a další kamenné fragmenty, z nichž bylo lapidárium vytvořeno. Součástí výstavy v lapidáriu je původní refektář, a také tajemný podzemní labyrint chodeb s barokními kryptami. Podchozí výška v lapidáriu je velice nízká, chodba po obvodu rajského dvora měří přibližně 2,1 m, a v některých kryptách je méně než 2 m. Tento fakt byl velice limitující při návrhu osvětlení. Pokud to bylo možné, tak jsou kamenné prvky osvětleny směrovými LED svítidly, umístěnými na stropě. Doprovodné texty na panelech pak osvětlují LED pásková svítidla, která jsou na nich instalována. Stísněné prostory v kryptách jsou osvětlovány zemními lineárními svítidly s nízkým povrchovým jasem tak, aby byla návštěvníkům umožněna dobrá orientace a přitom se nevytrácela tajuplnost podzemních prostorů.