Osvětlení Husovy ulice v Pardubicích

2. 1. 2014

V roce 2010 zrealizovala akciová společnost Služby města Pardubic a.s. pilotní projekt s LED svítidly v části ulice Sladkovského a zahájila tak novou éru veřejného osvětlení v Pardubicích. Na tento projekt navázala výstavba nového veřejného osvětlení na cyklostezce z Dubiny do Počápel (2011), v Nemošínské ulici (2012), v ulici kap. Jaroše (2013). Ke konci října bylo v Pardubicích nainstalováno celkem 182 LED svítidel veřejného osvětlení.

Koncem loňského roku vypsaly Služby města Pardubic a.s. výběrové řízení na návrh řešení a dodávku LED svítidel úsek Husovy ulice v délce 1,5 km (obr.1). Výběrového řízení se zúčastnilo celkem 6 firem a jako vítězná nabídka byla vybráno řešení společnosti Etna s.r.o., které je výhradním distributorem italského výrobce iGuzzini pro Českou republiku. Řešenou oblastí byl úsek Husovy ulice od křižovatky s ulicí Na drážce po křižovatku s ulicí Štrossovou. Původní osvětlení vozovky (bez přechodů pro chodce) zajišťovala jednostranná osvětlovací soustava se stožáry o výšce 10 m osazené celkem 51 svítidly pro vysokotlaké sodíkové výbojky 150 W. Svítidla byla upevněna na výložnících o délce 1,5m a jejich příkon včetně předřadníku činil 171 W. Celkový instalovaný příkon původní osvětlovací soustavy na řešeném úseku byl 8,67 kW a spotřeba elektrické energie při ročním provozu 4 190 hodin byla 36,3 MWh/rok.

V návrhu osvětlení byl řešený úsek Husovy ulice zařazen do třídy osvětlení ME3c. Z pohledu geometrického členění obsahuje dva úseky (úsek I, úsek II), které se liší šířkou komunikace. V úseku I mezi ulicemi Štrossova a Bezdíčkova je šířka vozovky 7 m a v úseku II mezi ulice Bezdíčkovou a Na Drážce je šířka vozovky 8 m. Z obou stran přiléhají k Husově ulici chodníky, jejichž šířka je proměnlivá v rozsahu od 2 do 5 m. Vzhledem k tomu, že se sousedící relevantní oblasti nemají lišit o více než dvě porovnatelné třídy osvětlení, byly chodníky zařazeny do třídy osvětlení S3. Mezi konfliktní oblasti v řešeném úseku Husovi ulice patří křižovatky a zastávka MHD. U těchto relevantních oblastí je třeba zajistit, aby parametry osvětlení dosahovaly srovnatelné třídy osvětlení jako má vozovka, ale obecně se doporučuje, z hlediska bezpečnosti, zatřídit tyto oblasti o třídu vyšší, v tomto případě CE2 (obr. 2). Dosažení požadovaných světelně technických parametrů v konfliktních oblastech bylo dosaženo zkrácením roztečí mezi stožáry. 

Při návrhu osvětlení se vycházelo z umístění svítidel na stejné straně komunikace, jako bylo použito u původního řešení s tím, že stožáry budou posunuty do vzdálenosti 0,5 m od kraje vozovky. Vzhledem k profilu komunikace a výšce zástavby se hledalo řešení, při kterém by se snížila výška světelných míst, svítidla byla upevněna přímo na stožár bez použití výložníků a jejich sklon by byl 0° (obr. 3). Cílem takové řešení bylo jednak minimalizovat pohledové uplatnění osvětlovací soustavy, omezit rušivé vlivy soustavy veřejného osvětlení na okolní prostředí a také usnadnit dostupnost svítidel při jejich případné údržbě.

Pro úsek komunikace se šířkou 7m vyšla při výše uvedených předpokladech maximální rozteč mezi světelnými místy 40 m, v úseku komunikace se šířkou 8 m vyšla maximální rozteč 37 m. Rozteče byly následně přizpůsobeny členění komunikace s ohledem na křižovatky. V místě křižovatek bylo třeba pro dosažení třídy osvětlení CE2 v úseku I zkrátit rozteč na 32 m a v úseku II na 30 m (obr. 4). Při rozmístění svítidel podle dispozičního uspořádání řešeného prostoru a při aplikaci výše uvedených předpokladů má osvětlovací soustava 43 ks světelných míst.

V návrhu osvětlení jsou použita uliční svítidla WOW firmy iGuzzini (obr. 5). Ve srovnání s původní osvětlovací soustavou jsou nová svítidla instalována na nižších stožárech bez výložníků, což představuje jednak úspory v investičních nákladech na pořízení nosných konstrukci a dále je světlo vyzařované ze svítidel méně rozptylováno do okolního prostředí. Ve srovnání s předchozí osvětlovací soustavou došlo ke snížení instalovaného příkonu o 49 % z původních 8,5 kW na 4,34 kW a ke snížení spotřeby elektrické energie o 61% z původních 36,3 MWh/rok na 14,2 MWh/rok.

Investor: Služby města Pardubic a.s.
Realizace: Služby města Pardubic a.s.
Návrh osvětlení: Ing. Petr Žák
Projekt: Martin Haupt, E-dir s.r.o.
Svítidla: WOW, iGuzzini