Osvětlení kostela Svaté Rodiny v Českých Budějovicích

25. 3. 2015

Kostel Svaté Rodiny v Českých Budějovicích byl postaven v letech 1886 až 1888 pro místní sirotčinec. Nachází se v areálu bývalého klášterního komplexu Kongregace Milosrdných sester svatého Karla Boromejského, kde dnes sídlí Biskupské gymnázium. Novogotický kostel je jednolodní stavbou s jednou malou věží, sakristií a kruchtou. Její původní výzdobu stěn a stropu tvoří bohaté rostlinné a geometrické motivy. Západní část zádveří je vyzdobena malbou s Chrámem v Jeruzalémě, východní část malbou s Getsemanskou zahradu a Olivovou horu. V sedmdesátých letech minulého století (1968) byl kostel odsvěcen a řadu let sloužil jako sklad Státního archivu. Na jaře 2013 byl převeden zpět na Děkanství svatého Mikuláše. U zrodu projektu obnovy interiéru kostela Svaté Rodiny byl Josef Prokeš, spirituál na Biskupském gymnáziu a studenti gymnázia, kterým chybělo místo pro ztišení, meditaci a zastavení. Autorem projektu rekonstrukce je architekt Josef Pleskot. Základní ideou návrhu bylo, aby si interiér uchoval svůj náboženský ráz, byl neotřelý, neokázalý, minimalistický a zároveň si uchoval minulost novogotického prostoru. Moderně pojatý návrh vtiskl prostoru nadčasovou krásu, který se harmonicky snoubí s velkorysou výzdobou kostela. Projekt odpovídá i technickým nárokům dnešní doby. Jeho součástí je nové osvětlení i ozvučení. Podlahový vytápěcí systém umožňuje využívat kostel celoročně. Rekonstrukce kostela byla zahájena na jaře 2012 a dokončena na podzim roku 2014. Nově rekonstruovaný interiér slouží nejen jako duchovní prostor pro liturgie a školní potřeby, ale také pro pořádání kulturních a společenských akcí jako jsou výstavy, koncerty, přednášky apod.

Koncepce osvětlení vychází ze tří základních požadavků. První požadavek souvisí se základním uspořádáním liturgického prostoru, který je odlišný od běžného uspořádání. Jedná se o elipsovité uspořádání se dvěma ohnisky, kde jedním ohniskem je oltář a druhým ambon. Toto uspořádání, ač se zdá neobvyklé, není nové a ideově navazuje na kostely východních církví, Tyto dvě ohniska je třeba v rámci liturgického obřadu vizuálně zvýraznit. Dalším požadavkem je široké kulturní využití prostoru kostela, tedy nejen k bohoslužbám, ale také k dalším kulturním a společenských akcím. Této variabilitě využití je třeba přizpůsobit také variabilitu osvětlení a jeho ovládání. Třetím základním požadavkem bylo, vzhledem k celkovému minimalistickému pojetí interiéru, aby se hmota vlastních svítidel vizuálně uplatňovala v interiéru co nejméně. Těmto požadavkům byl přizpůsoben návrh rozmístění, ovládání i výběr typů svítidel. Osvětlovací soustavu pro osvětlení kostela Svaté rodiny tvoří tři základní typy svítidel. Prvním typem jsou nástěnná nepřímá svítidla (S1) pro kompaktní zářivky 2 x 55 W teple bílou barvou světla (3 000 K). Jedná se o plochá svítidla instalovaná ve výšce 2,2 m nad podlahou po obvodu lodě pod kůrem a na kůru v šedé barvě. Svítidla jsou z pohledu charakteru vyzařování nepřímá. Ve spodní části jsou osazena hliníkovým krytem s jemnou perforací vytvářející jemný dekorační efekt v podobě světelné aury. Primární funkcí těchto svítidel není zajištění určité hladiny osvětlení v úrovni sezení pomocí odraženého světla, ale prosvětlení horní části prostoru kostela. Nicméně světelný tok, který se odráží od stěn a stropu zajistí průměrnou osvětlenost v místě sezení okolo 50 lx. Svítidla jsou osazena elektronickými stmívatelnými předřadníky. Druhým typem jsou atypická svítidla (S2), integrovaná do větracích otvorů v křížení klenebních žeber na podélné ose klenby kostela. Tato svítidla se skládají ze dvou částí. První část tvoří 20 ks směrových svítidel pro 2 W světelné diody, s teple bílou barvou světla (3 000 K) a s vyzařovacím úhlem 34°. Tato svítidla slouží pro celkové přímé osvětlení prostoru kostela. Hladina osvětlenosti od těchto svítidel v místě sezení je okolo 100 lx. Svítidla jsou osazena rovnoměrné po celé ploše. Při provozu vytvářejí dekorační efekt světelné aury v prostoru mezi okrajem svítidla a okrajem větracího otvoru. Druhou část tvoří směrové svítidlo 6 W pro světelné diody s teple bílou barvou světla (3 000 K) a s vyzařovacím úhlem 8°, umístěné uprostřed atypického svítidla. Toto svítidlo slouží pro samostatné osvětlení oltáře a ambonu. Aby bylo možné zajistit nezávislé ovládání, je každá část svítidel S2 napájena ze samostatného napájecího regulovatelného zdroje proudu. Poslední částí osvětlovací soustavy jsou nastavitelná směrová vícezdrojová svítidla (S3) osazená 3 ks směrových svítidel 20 W se světelnými diodami s teple bílou barvou světla (3 000 K). Vyzařovací úhel svítidel v trojici je u každého svítidla jiný a to 14°, 30° a 46°. Volba úhlu se provádí použitím refraktoru, který mění směr paprsků lomem na rozhraní dvou prostředí. První dvojice svítidel S3 je umístěna na kraji prvního klenebního pole ve výše 6 m. Tato svítidla slouží pro osvětlení prostoru v okolí schodišťových stupňů v úrovni vítězného oblouku. Druhá dvojice svítidel S3 je umístěna v presbytáři za vítězným obloukem a slouží k osvětlení prostoru presbytáře, sezení a kříže. Osvětlení svatostánku umístěného na stěně presbytáře je provedeno zespoda směrovým svítidlem (S4) s vyzařovacím úhlem 8°, osazené světelnými diodami 6 W s teple bílou barvou světla (3 000 K).

Hlavní osvětlení kostela se ovládá z prostoru sakristie pomocí dotykového ovládacího panelu. V rámci ovládání jsou svítidla sdružena do skupin. Z těchto skupin byly vytvořeny světelné scény. Z celkových jedenácti světelných scén je šest určeno pro liturgické účely a pět pro kulturní a společenské akce. Osvětlovací soustavu lze ovládat buď pomocí scén, nebo ovládáním jednotlivých skupin. Uvedené světelné scény lze vytvářet přímo na panelu. Tímto způsobem lze velmi jednoduše modelovat osvětlení prostoru podle způsobu jeho využití.

Investor: Josef Prokeš (Děkanství svatého Mikuláše)
Architektonický návrh: Ing. arch. Josef Pleskot, Ing. arch. Norbert Schmidt, (AP Ateliér)
Návrh osvětlení Ing. Petr Žák (ateliér světelné techniky s.r.o.)
Řízení osvětlení: Ing. Jaroslav Zuna (Apollo Art s.r.o.)
Svítidla: Y-Light, Cestello, Laser Blade, iPro (iGuzzini)
Foto: Petr Janžura